dijous, 20 d’octubre del 2011

Nova direcció de la Fundació i de l’Escola


Mercè Velilla
Aprofitem aquest espai per presentar-nos a tota la comunitat de l’Escola Joan Pelegrí ja que des d’aquest setembre comencem la Direcció de la Fundació Cultural Hostafrancs (Mercè Velilla) i de l’Escola Joan Pelegrí (Víctor Ranera). Per a nosaltres és un repte important, potser és el més gran al qual ens haurem d’enfrontar durant la nostra vida professional. Fins ara hem estat docents de l’Escola i els darrers quatre anys hem tingut càrrecs de gestió que ens han permès conèixer des d’una altra perspectiva la realitat de la nostra institució. 
Entenem que per afrontar amb èxit els propers quatre anys al front de la Fundació i de l’Escola calia elaborar un Pla estratègic. Això ho vàrem fer a partir de:
Reconeixement exhaustiu de la situació existent. A través d’entrevistes amb diferents membres de la comunitat educativa, la participació de tots els treballadors de l’escola en l’eina de participació amb format web 2.0 Què m’opines de l’Escola?, les enquestes EFQM de cursos anteriors (famílies, alumnat i professorat), assistència a la Junta Rectora de l’AMPA i les valoracions del pares/mares delegats/des de curs sobre diferents àmbits... i, òbviament la nostra valoració personal amb l’ajuda d’una anàlisi DAFO (debilitats-amenaces-fortaleses-oportunitats) i estudi de l’entorn genèric PEST (política-economia-societat-tecnologia).
Establir quina és la missió, la visió i els valors per a la institució i que han de guiar la nostra acció. En aquest sentit, vàrem definir el més clarament possible a què es dedica l’escola, com voldríem que fos en un futur a mig termini i quins valors haurien de guiar la tasca educativa. 
Llistar i temporalitzar en un calendari a dos anys vista quines han de ser les accions que han de dur-nos a assolir la visió que tenim de l’Escola.
Establir un sistema d’indicadors que serveixin per mesurar el grau d’assoliment dels diferents objectius i la satisfacció per com s’han dut a terme cadascuna de les accions.
A més, i a mode d’apèndix, vàrem incloure en aquest pla un seguit de reflexions de diferents pensadors al voltant del món educatiu i la gestió de centres escolars.
Les set línies de visió que ens vàrem marcar són:
1. Estar organitzats de manera que tots els processos que es duen a terme estiguin consensuats i clarificats a través dels diferents documents de funcionament com ara el Projecte Educatiu de Centre, les Normes d’Organització i Funcionament del Centre, el Projecte Curricular, el Pla d’Acció Tutorial i el Manual de Processos. 
2. Disposar de les eines de gestió que siguin segures i eficients.
3. Atendre la diversitat de l’alumnat, tant els que tenen majors capacitats com els que tenen dificultats per seguir el ritme normal d’aprenentatge.
4. Tenir un bon ambient de treball i cooperació entre tots els membres de la comunitat educativa.
5. Disposar d’un sistema millora continuada en els models d’ensenyament-aprenentatge i de gestió a partir d’indicadors de rendiment i la reflexió.
6. Tenir uns valors compartits per tothom que guien l’acció educativa de manera transversal.
7. Gestionar eficaçment i responent a les necessitats els recursos materials i les infraestructures.
Víctor Ranera
Creiem que amb aquest plantejament estratègic podrem dur a terme de manera més eficaç la nostra feina i evitar que el dia a dia ens privi de veure cap a on volem anar. La gestió de les escoles s’imbueix cada vegada més de models del món empresarial com ara aquest. Malgrat que hem de vigilar no confondre una escola amb una empresa qualsevol, hem de ser conscients que les escoles i les empreses tenim trets comuns. No oblidem tampoc que les empreses van adoptant cada vegada més models de la gestió en valors molt pròpia del món educatiu i de les organitzacions no guvernamentals.
Finalment, abans d’acabar, ens agradaria dir-vos que estem a la vostra disposició per tot allò que podeu necessitar i que comptem amb la vostra col•laboració per tirar endavant el nostre Projecte Educatiu.


Mercè Velilla
Víctor Ranera